Følgende oppgaveoverføringer er foreslått overført til fylkeskommunen:
Regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå

Dette skal tre i kraft fra 2020, eventuelt 2021.

Prosjekt Norge arrangerte et seminar for å diskutere  hvilke utfordringer og muligheter dette vil by på for de involverte, som bl.a.

 • Å overføre kompetanse som er bygget opp.
 • Finnes det  utviklingspotensiale i å utfordre eksisterende faglig kultur og tradisjon?

Professor Bjørn Andersen fra Prosjekt Norge åpnet seminaret og videre fikk vi innlegg fra

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, SVV
 • Adm. dir. Kurt Opseth, Mesta
 • Konserndirektør Lars Erik Lund, Veidekke
 • Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder Fylkeskommune
 • Professor Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge/NTNU

Det ble diskusjoner ut fra innledningene og faglige innspill. Viktige momenter som fremkom i diskusjonen var:

 • Det er flere bekymringer knyttet til reformen:
  • Det ble uttrykt noe frykt for at det blir mangel på riktig kompetanse, både hos SVV og fylkeskommunene, der det kan bli krevende å få bemannet opp fylkeskommunene
  • Det er også en frykt for at reformen blir fordyrende, med flere og mindre prosjekter med mer administrasjon og større behov for maskinpark
  • Leverandørene ser en fare for at vei-markedet fragmenteres, med stor variasjon i standarder og kontraktsformer, som kan gjøre det mindre attraktivt å levere til markedet
 • Samtidig ser fylkeskommunene potensial i bedre samordning av samferdselsområdet
 • Generelt ser man størst utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av veiene, ikke nybygging, da driftssiden er mindre attraktiv for leverandører generelt og rekruttering av unge til bransjen
 • Det må tas et felles ansvar for å rekruttere og håndtere lærlinger
 • Det blir viktig at alle aktørene “er med rundt bordet” når praktisk implementering av reformen diskuteres
 • Det var enighet om at det er behov for en arena der kunnskap og erfaringer kan deles mellom SVV, fylkeskommunene, leverandørene og utdanningsinstitusjonene. Prosjekt Norge tar gjerne rollen med å koordinere en slik arena.

Innleggene fra de enkelte finner du HER.