Staten har planlagt store investeringer i bygg- og anleggsprosjekter i Norge i tiden fremover. Det er økte bevilgninger til byggeprosjekter og rekordsatsinger på samferdsel. Hvordan ligger det an med kapasiteten i markedet?

Samsvaret mellom offentlige prosjektinvesteringer og tilgjengelig kapasitet er viet lite oppmerksomhet, og Marianne Remøy Standal har skrevet en prosjektoppgave i form av en studie av statlige prosjektinvesteringer opp mot den tilgjengelige kapasiteten i bygg- og anleggsmarkedet. Det er observert ulike trender i bransjen som kan vitne om at den norske produksjonskapasiteten ikke møter kravet til leveranse som de vedtatte porteføljene stiller.

Nøkkelen til løsning ser ut til å være forutsigbarhet i prosjektporteføljen.  Statens investeringsvilje indikerer at de bør ha et bedre samarbeid med aktørene for å sikre at de fremtidige prosjekt-investeringene gjennomføres etter plan, der det vil være mest kritisk å sikre spisskompetanse til de komplekse porteføljene som er vedtatt.

Oppgaven er et resultat av idé som Jan Eklund i ÅF delte med  Prosjekt Norge og har resultert i dette innledende studiumet til Mariannes masteroppgave (vår 2020), hvor fokus vil vris mot strategier som byggherrer kan anlegge for å sikre forutsigbarhet i markedet og å få tilstrekkelige anbydere.