tegneserie om forandring

Digitalisering - med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg- og anleggsbransjen?

 • Hvilken kunnskap har bransjen?
 • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
 • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Dette webinaret kjøres som et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART.

logo BuildingSMART


Agenda

10.00 – Prosjekt Norge og buildingSMART Norge; Velkommen!

 • Rune Døssland fra Skarpe; Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en digitaliseringsprosess i en organisasjon. Q&A
 • Anett Andreassen fra Statsbygg; Hvordan kan en organisasjon gå fra BIM (som enhet) til en hel digitaliseringsprosess. Q&A
 • Tale Skjølsvik fra Oslo Met; Utfordringer/forhold å tenke på ved en digitaliseringsstrategi og implementering. Q&A

11.15 –  Oppsummering og veien videre

foto Rune Døsland

Rune Døssland er Strategisk- og forretningsorientert sivilingeniør med over 30 års erfaring fra operative og administrative lederroller i ulike norske selskaper, med både nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Har hatt mange roller som prosjektleder og programleder for store utbyggingsprosjekter innen IKT, Olje og Gass og landbasert byggevirksomhet.

Rune har også lang erfaring med restrukturering og oppbygging av nye prosjektorienterte virksomheter, samt lede kompetanseorganisasjoner. Har en bred og allsidig ledererfaring fra store organisasjoner og er en av de 4 grunnleggerne av Skarpe siden 2011.

foto Anett Andreassen

Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg. Anett har lang arbeidserfaring fra ulike roller i Statsbygg og har i de seneste årene hatt sterkt fokus på digitalisering og utviklingsarbeid. Hun var blant annet prosjektleder for Digibygg-prosjektet i 3 år og representerte Statsbygg i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris med Statsbyggs standard «Papirløs byggeplass».

foto Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse og prodekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun forsker og foreleser i grensefeltet strategi og digitalisering med spesielt fokus på kunnskapsintensive organisasjoner. 

Registrer deg for å motta webinarlenke:

Spørsmål? Ta kontakt: wenche.langholm@ntnu.no


illustrasjon av måleeffekter av digitalisering

Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen - Sluttrapport (november 2020)

"Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen" er publisert.

Forskerteamet bak forprosjektet er Ragnhild Kvålshaugen, Sergejs Groskovs og Petrine Djupvik-Flaa, alle BI,  og Sujesh Sujan, NTNU

En digital byggeprosess

Det digitale veikartet fra 2017 beskriver fire forutsetninger som må ligge til grunn for at næringen skal bli heldigitalisert:

 • Etablere felles digital plattform med felleskomponenter for bygge- og anleggsprosjekter
 • Sørge for at norske standarder og lover og regler blir tilrettelagt for digital samhandling
 • Kompetanseutvikling i bedrift og utdanningssystemet
 • Realisere gevinster ved å spre beste praksis om digitale arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og måle effekten av dette.

Vi vet at gevinster fra digitalisering skapes i ulike faser i byggeprosessen og ikke minst i grensesnittene mellom aktørene. Fasenormen utviklet av Bygg21 tydeliggjør hvilke faser og hvilke aktører som normalt inngår i en byggeprosess. Antydning til kjerneprosesser finner vi her; finansiering av byggeriet, design og planlegging av byggeriet, godkjenning av byggeriet, produksjon av byggeriet, og drift og vedlikehold av byggeriet.

Dette forprosjektet har sett på hvordan effekten av digitalisering kan måles. Planen er å videreføre dette i et nytt og større hovedprosjekt.

Mål med forprosjektet

Målet med forprosjektet har for det første vært å gjøre en systematisk litteraturstudie for å undersøke i hvilken grad og hvordan gevinster av digitalisering i bygg- og anleggsnæringen har vært målt og studert. Videre ønsker vi å vurdere hvordan forskningsdesignet av en slik studie kan se ut og hvorvidt det er realistiske å gjennomføre en slik studie i Norge; synes relevante virksomheter dette er nyttig, er de villig til å bidra med data, har de relevant data tilgjengelig fra sine prosjekter?

Rapport fra forprosjektet finnes her.

En presentasjon av resultatene av forprosjektet finnes her.

Mål med den endelige studien

Målet er å utvikle en metode for gevinstberegninger av digitalisering i kjerneprosesser i byggeprosess, og gjennomføre en stor kvantitativ studie for å måle effekter av digitalisering. BAE-næringen har gjennomført betydelige investeringer i BIM og samarbeids-relaterte arbeidsmetoder (f.eks. Virtual Design and Construction (VDC), Lean og andre lignende konsepter). Likevel, det mangler en klar og målbar forståelse av forretnings-verdien til disse investeringene. Denne studien tar sikte på å samle inn data på prosjektnivå og bruke statistiske metoder for å få frem effekter av digitalisering på tid, kost, kvalitet, klimaavtrykk og andre relevant ytelsesfaktorer i byggeprosjekter. For å få robuste funn, ønsker vi å samle inn og analysere data fra mange bygg- og anleggs- /infrastruktur prosjekter og involverte aktører.


lysære med en ordmappe med ordet digital i senter

Hvordan står det til med din organisasjons digitale modenhet?

Prosjekt Norge ser at digitalisering innen de fleste områder har vært et nødvendig satsingsområde i lengre tid. Samtidig har dette for mange gått noe tregere enn det som hadde vært ønskelig.

 

Korona-epidemien som kom kastet inn over oss har også tvunget frem en vesentlig akselerasjon i implementering og bruk av ulike IT-verktøy. For at flest mulig skal kunne gjøre kloke og riktige valg for sin organisasjon, er det viktig å ha foretatt en analyse av organisasjonen om hvor denne står i forhold til implementering av digitale verktøy og funksjoner.  Vi inviterer derfor våre partnere til å delta på en måling av sin organisasjons digitale modenhet.   

 

Denne modenhetsmålingen har to hovedformål:

 1. Hjelpe den enkelte organisasjon til å vurdere sin egen modenhet ut fra behovet for å innføre ny digital teknologi.
 2. Gi Prosjekt Norge indikatorer som viser hvor det er behov for å sette inn kunnskapsutviklende tiltak, som skal hjelpe den enkelte organisasjonen til å etablere mest mulig funksjonelle og kostnadsbesparende digitale løsninger.

 

Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt spørreundersøkelsen.