Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring.

Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette kan bli resultatet hvis den riktige kompetansen blir engasjert inn i prosjektene på det tidspunktet da deres bidrag har mest å bety for utfallet, samtidig som både regelverk og andre rammebetingelser hensyntas. Det er ingen enkel sak å vurdere hva som er rett tidspunkt og det mangler foreløpig en systematikk for dette.

Dette prosjektet skal utvikle en slik metode og prøve den ut i fem ulike prosjekter for å dokumentere effekten. Dette krever ny kunnskap om virkningen av tidlig involvering av partene. Metoden skal gjøres tilgjengelig gjennom et verktøy eller en veileder som hjelper offentlige utbyggere å vurdere riktig tidspunkt for å engasjere entreprenørkompetansen i infrastrukturprosjekter. Utprøvingen vil omfatte både veg og jernbane på statlig og kommunalt nivå.

To faser
Arbeidet er delt i to faser der den første består i å samle kunnskap og utforme metodikken for å bestemme best tidspunkt for involvering. Både nytte- og kostnadssiden må hensyntas i tillegg til posisjonene til de ulike aktørene i prosjektet. Metoden skal hjelpe til å sette fokus på de rette sidene ved problemstillingen og samtidig sikre at regelverket (Lov om offentlige anskaffelser) overholdes. Det legges stor vekt på å balansere hensyn til prosessen underveis og det resultatet som skapes gjennom planlegging, prosjektering og utbygging.

Den neste fasen handler om å prøve ut metodikken i reelle prosjekt og dokumentere effekten av det som blir gjort. Denne nye kunnskapen vil være unik i internasjonal sammenheng og ha stor praktisk og økonomisk i utviklingen av fremtidens transportsystem.

en alfaltvei
et tog

Hva skjer i prosjektet? Følg med på Optimaltid - kunnskapsstoff

Prosjektansvarlig Statens vegvesen: Paulos Wondimu. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ole Jonny Klakegg: ole.jonny.klakegg@ntnu.no  / +47 917 33 461


Nyheter