Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring.

Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette kan bli resultatet hvis den riktige kompetansen blir engasjert inn i prosjektene på det tidspunktet da deres bidrag har mest å bety for utfallet, samtidig som både regelverk og andre rammebetingelser hensyntas. Det er ingen enkel sak å vurdere hva som er rett tidspunkt og det mangler foreløpig en systematikk for dette.

  • Arbeidet er delt i to deler, der den ene består i å samle kunnskap og utforme metodikken for å bestemme beste tidspunkt for involvering av entreprenør. Metoden bygger på idéen om rett kompetanse på rett oppgave til rett tid. Metoden balanserer oppgavens behov med teamet sin kapabilitet. Det legges stor vekt på å balansere hensyn til prosessen underveis og det resultatet som skapes gjennom planlegging, prosjektering og utbygging. En doktoravhandling er knyttet til teoriutvikling for metodeutviklingen.
  • Metoden er operasjonalisert i form av et web-basert støtteverktøy. En praktisk veileder er også under utvikling.
  • Den andre delen handler om å dokumentere effekten av tidlig involvering av entreprenøren i reelle prosjekt. Vi gjør distinksjon mellom hva som er ønsket effekt (intensjon) og hva som kan dokumentere som observert (reell) effekt. Denne nye kunnskapen vil være unik i internasjonal sammenheng og ha stor praktisk og økonomisk betydning i utviklingen av fremtidens transportsystem. En doktorgrad er knyttet til dokumentasjon av effekter.
en alfaltvei
et tog

Hva skjer i prosjektet? Følg med på Optimaltid - kunnskapsstoff

Prosjektansvarlig Statens vegvesen: Paulos Wondimu. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ole Jonny Klakegg: ole.jonny.klakegg@ntnu.no  / +47 917 33 461


Nyheter